کارت پستال خلاقیت در تشویق مجازی دانش آموزان پاکت کارت پستال خلاقیت در تشویق مجازی دانش آموزان

کارت پستال خلاقیت در تشویق مجازی دانش آموزان

نام دانش آموز، نام مدرسه را یادداشت کنید، تو خیلی دانا هستی خوب و توانا هستی کارت چه قدر عالیه باعث خوشحالیه، هزار آفرین دانش‌آموز خوبم، از طرف نام آموزگار

مدرسه

دسته‌بندی کارت پستال مدرسه همه