کارت پستال روز و شب بخیر

متن شب بخیر

متن شب بخیر

شب بخیر ماه من

شب بخیر ماه من

شب بخیر عشقم

شب بخیر عشقم

صبح بخیر زمستونی

صبح بخیر زمستونی

روزت پر از شادی

روزت پر از شادی

صبح بخیر زمستانی

صبح بخیر زمستانی

صبح بخیر موزیکال

صبح بخیر موزیکال

ظهر بخیر

ظهر بخیر

شبت بخیر موزیکال

شبت بخیر موزیکال

صبحت بخیر خوشگلم

صبحت بخیر خوشگلم

شب بخیر

شب بخیر

شبت بخیر ماه من

شبت بخیر ماه من

صبح زیبایت بخیر

صبح زیبایت بخیر

شب بخیر ماه من

شب بخیر ماه من

شب بخیر عشقم

شب بخیر عشقم

شب بخیر عاشقانه

شب بخیر عاشقانه

شبت بخیر عزیزم

شبت بخیر عزیزم

صبحت بخیر

صبحت بخیر

شب بخیر

شب بخیر

شبت بخیر

شبت بخیر

شبت ستاره بارون

شبت ستاره بارون

صبحت بخیر و شادی

صبحت بخیر و شادی

شب بخیر

شب بخیر

صبح بخیر

صبح بخیر