کارت پستال کارنامه توصیفی آنلاین پاکت کارت پستال کارنامه توصیفی آنلاین

کارت پستال کارنامه توصیفی آنلاین

نام دانش آموز، قرآن-------------- خیلی خوب فارسی ------------- خیلی خوب ریاضی ------------- خیلی خوب علوم -------------- خیلی خوب هنر --------------- خیلی خوب تربیت بدنی ---------- خیلی خوب هدیه‌های آسمانی ------ خیلی خوب شایستگی‌های عمومی --- خیلی خوب ، کارنامه نوبت اول، از طرف آموزگارت، نام مدرسه

مدرسه

دسته‌بندی کارت پستال مدرسه همه