کارنامه دیجیتالی فروردین

قرآن ------------------- خیلی خوب فارسی ----------------- خیلی خوب هدیه ------------------ خیلی خوب علوم ------------------ خیلی خوب ریاضی ---------------- خیلی خوب اجتماعی -------------- خیلی خوب هنر ------------------- خیلی خوب تربیت بدنی ----------- خیلی خوب کارنامه ماهانه فروردین نام دانش آموز نام مدرسه مثل گل شقایق هستی تو خوب و لایق نام آموزگار

طراحی شده توسط محیا رضایی
کارنامه دیجیتالی فروردین

کارت پستال مدرسه

نمایش همه
دیدگاه خود را ثبت کنید