کارت پستال دلتنگم

دلتنگتم رفیق

دلتنگتم رفیق

دلم برات تنگ شده

دلم برات تنگ شده

دلم برات تنگه

دلم برات تنگه

شد خزان گلشنِ آشنایى

شد خزان گلشنِ آشنایى

اوج دلتنگی

اوج دلتنگی

صد نامه فرستادم

صد نامه فرستادم

دلم برات تنگ شده

دلم برات تنگ شده

ارسال بغل

ارسال بغل

دلم برات تنگ شده

دلم برات تنگ شده

دلتنگ یار

دلتنگ یار