کارت پستال تسلیت شهادت حضرت فاطمه پاکت کارت پستال تسلیت شهادت حضرت فاطمه

کارت پستال تسلیت شهادت حضرت فاطمه

تـا عـلــی ماهَـش بـه ســوی قبـــر بُرد مـاه، رخ از شــرم، پـشـت ابـــــر بُرد، آرزوهــا را عـلــی در خـــــاک کـــرد خـاک هــم گـویی گریبـان چاک کرد

تسلیت

دسته‌بندی کارت پستال تسلیت همه